Algemene voorwaarden kaartverkoop

Algemene voorwaarden – De Muze Noordwijk

1.0   Algemeen

1.1   De navolgende begrippen in deze algemene voorwaarden hebben de navolgende betekenissen:

–   Bezoeker/Klant: iedere persoon of rechtspersoon die op enigerlei wijze, direct of indirect, een overeenkomst met De Muze Noordwijk sluit ter zake van het bijwonen van een door De Muze Noordwijk dan wel door een derde in het gebouw van De Muze Noordwijk te organiseren Evenement.

–   Entreegeld: de prijs van een toegangsbewijs, zonder inbegrip van eventuele extra kosten (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend ticket- en/of verzekeringskosten) doch inclusief kosten voor de garderobe

–   Evenement: de publieke of besloten gebeurtenis waarbij (een) voorstelling(en) van artistieke/culturele aard wordt opgevoerd of enige andere al dan niet culturele/artistieke manifestatie welke binnen het Gebouw plaatsvindt

–   Gebouw: de plaats waar het Evenement wordt gehouden zijnde De Muze Noordwijk,

–   Organisator: de partij die verantwoordelijk is voor de productie en of organisatie van het Evenement in het Gebouw.

–   Overeenkomst: de Overeenkomst tussen de Organisator en de Klant met betrekking tot het bijwonen van een Evenement, welke door bemiddeling via hetzij De Muze Noordwijk, hetzij via een door De Muze Noordwijk in te schakelen kaartverkooporganisatie tot stand komt.

–   Waardecheques: De Muze Noordwijk Waardebon en de podiumcadeaukaart , welke waardecheques kunnen worden ingewisseld voor een (deel van een) toegangsbewijs onder de voorwaarden zoals neergelegd in deze algemene voorwaarden en onder de voorwaarden welke van toepassing zijn op de betreffende waardecheques;

o   De Podiumcadeaukaart: een waardecheque uitgegeven door de Stichting Promotie Theater- en Concertbezoek

1.2   Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door De Muze Noordwijk.

1.3   Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen De Muze Noordwijk en een bezoeker van De Muze Noordwijk. Deze Algemene Voorwaarden hebben tevens betrekking op alle handelingen die ter uitvoering van deze overeenkomst worden verricht. Daarnaast gelden deze Algemene voorwaarden voor een ieder die enig Evenement in het Gebouw bijwoont, zonder dat de betrokkene direct of indirect een overeenkomst met De Muze Noordwijk heeft gesloten.

1.4   De Muze Noordwijk zal al het mogelijke verrichten om het bezoek in het Gebouw naar wens van de Bezoeker te laten verlopen. De Muze Noordwijk zal optimale zorgvuldigheid jegens de Bezoeker betrachten. De Muze Noordwijk zal tevens trachten de evenementen in het Gebouw ongestoord te laten plaatsvinden. De Muze Noordwijk spant zich in eventuele overlast of ongemak voor de Bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de Bezoeker zo veel mogelijk te waarborgen. De Muze Noordwijk verneemt graag suggesties van de Bezoeker ter verbetering van de dienstverlening. De Bezoeker kan ter zake te allen tijde contact opnemen met De Muze Noordwijk via balie@demuzenoordwijk.nl

2.0 – 2.6  Kaartverkoop/Aanbiedingen/Prijzen

2.1   Alle door De Muze Noordwijk, dan wel (al dan niet namens De Muze Noordwijk) door derden gedane aanbiedingen, (programma-) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. De Muze Noordwijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door De Muze Noordwijk en door derden aan de Bezoeker gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel voor fouten gemaakt bij de (voor-) verkoop van toegangsbewijzen door derden, daaronder begrepen de zogenaamde voorverkoopadressen.

2.2   Indien dit hem/haar wordt verzocht, is de Bezoeker te allen tijde verplicht zijn toegangsbewijs en enige kaart die recht geeft op korting op dit toegangsbewijs aan als zodanig kenbare functionarissen van De Muze Noordwijk te tonen. Het toegangsbewijs dient in ieder geval te worden getoond bij binnenkomst van (de betreffende ruimte in) het Gebouw, ook indien de Bezoeker (de betreffende ruimte in) het Gebouw heeft verlaten tijdens (de duur van) een Evenement.

2.3   De Bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding (i) in geval van verlies of diefstal van zijn/haar toegangsbewijs of (ii) in geval de Bezoeker het toegangsbewijs van een derde anders dan De Muze Noordwijk heeft verkregen en de afdracht van de toegangsprijs door de derde aan De Muze Noordwijk om redenen aan de zijde van de derde niet plaatsvindt. Indien de Bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het toegangsbewijs, komt dit voor zijn/haar eigen rekening. Op een verkregen toegangsbewijs kan geen restitutie plaats vinden. Bij verlies van een toegangsbewijs kan bij de balie een duplicaatkaart worden aangevraagd, hiervoor dient u zich te legitimeren en betaalt u 2 euro per teogangsbewijs.

2.4   Indien en voor zover de Bezoeker om niet aan De Muze Noordwijk toe te rekenen redenen en om andere redenen dan omschreven in artikel 2.3, verhinderd is de voorstelling waarvoor toegangsbewijzen zijn aangeschaft bij te wonen, biedt De Muze Noordwijk de Bezoeker de mogelijkheid om tot uiterlijk 2 dagen voor de voorstellingsdatum, de toegangsbewijzen in te wisselen tegen toegangsbewijzen voor een andere voorstelling die wordt opgevoerd in De Muze Noordwijk. Indien de prijs voor de toegangsbewijzen voor de alternatieve voorstelling hoger is dan die van de oorspronkelijke voorstelling, zal een bijbetaling van toepassing zijn. Indien en voor zover de Bezoeker geen gebruik wenst te maken van de mogelijkheid de toegangsbewijzen in te wisselen, kan de bezoeker gebruik maken van de mogelijkheid de toegangsbewijzen in te wisselen tegen een waardebon van De Muze Noordwijk. Zowel voor het inwisselen van de toegangsbewijzen als voor de uitgifte van de waardebon wordt een administratievergoeding van 2 euro per toegangsbewijs in rekening gebracht.

2.6   Het toegangsbewijs geeft de houder recht op het bijwonen van het Evenement. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het Evenement krijgt toegang. De Muze Noordwijk mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is. De Muze Noordwijk is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De Klant dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door De Muze Noordwijk, dan wel een door De Muze Noordwijk ingeschakeld (voor)verkoopadres, verstrekt toegangsbewijs.

2.7 – 2.13   Kaartverkoop/Aanbiedingen/Prijzen

2.7   Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege De Muze Noordwijk verstrekt document of een door of vanwege De Muze Noordwijk verstrekte QR code. De QR code is een unieke code.

2.8   Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.

2.9   Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de Klant ter beschikking is gesteld c.q. is verzonden aan de Klant, rust  op de Klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.

2.10   Het toegangsbewijs dat bestaat uit een QR code wordt via elektronische communicatie (e-mail) aan de Klant verstrekt. Indien de Klant ervoor heeft gekozen het toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen dient de Klant ervoor zorg te dragen dat dit toegangsbewijs via elektronische communicatie en op een veilige wijze kan worden verzonden. De Muze Noordwijk kan noch de vertrouwelijkheid van het verzonden toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen.

2.11   Indien de Klant met betrekking tot toegangsbewijzen speciale wensen heeft, zoals bijvoorbeeld het reserveren van rolstoelplaatsen of begeleiding door een hulphond kan dit na het bestellen van de kaarten op de gebruikelijke manier, door contact op te nemen met De Muze Noordwijk. De mogelijkheid tot het reserveren van dergelijke speciale plaatsen is afhankelijk van de beschikbaarheid.

2.12   Indien de Klant met betrekking tot zijn bestelling voor toegangsbewijzen een beroep doet op een kortingsactie, dan kan de bestelling uitsluitend telefonisch (en derhalve niet via internet) plaatsvinden, tenzij in de uitingsvorm van de kortingsactie nadrukkelijk is aangegeven dat de kortingsactie ook voor internetbestellingen geldt. De Klant dient bij aanvang van het telefoongesprek aan te geven dat hij gebruik wenst te maken van de kortingsactie.

2.13  Telefonisch of online gereserveerde toegangsbewijzen dienen binnen 7 dagen of indien van toepassing 48 uur voor aanvang van de voorstelling betaald te worden bij de balie. Of via de ontvangen betaallink. Bij reservering binnen 24 uur voor aanvang, dienen de toegangsbewijzen uiterlijk 30 minuten voor aanvang te worden betaald bij de balie, anders vervalt de reservering automatisch.

Als het voor u niet mogelijk is om de gereserveerde toegangsbewijzen te betalen (middels IDEAL of aan de balie) voor de dag van de voorstelling, kunt u het verschuldigde bedrag overmaken op onze bankrekening NL72RABO0108553302 o.v.v. uw reserveringsnummer. Het bedrag moet binnen 7 dagen  en uiterlijk 48 uur voor de dag van de voorstelling zijn bijgeschreven op onze rekening. Na ontvangst van de betaling liggen de toegangsbewijzen op uw naam voor u klaar aan de balie.

3.0   Betaalwijzen en totstandkoming van de Overeenkomst

3.1   De navolgende betaalwijzen met betrekking tot de Overeenkomst zijn mogelijk:

a.   In geval het toegangsbewijs door de Klant wordt gekocht aan de kassa van De Muze Noordwijk; contante betaling, betaling via pin of indien en voor zover De Muze Noordwijk dit toestaat voor het betreffende Evenement: betaling via gebruik van Waardecheques;

b.   In geval van telefonische bestelling: betaling via overschrijving. In geval van bestelling via de website van De Muze Noordwijk en/of de door De Muze Noordwijk ingeschakelde kaartverkooporganisatie: betaling via iDEAL

c.   In geval de termijn tussen het moment van reserveren van het toegangsbewijs en de voorstellingsdatum voorafgaande betaling niet meer toelaat: betaling aan de kassa van De Muze Noordwijk via alle in sub a. van dit artikel genoemde betaalwijzen.

3.2   De Overeenkomst komt definitief tot stand

a.   In geval van betaling middels iDEAL, bankoverschrijving en pin:

–   Indien en zodra de De Muze Noordwijk c.q. de door De Muze Noordwijk ingeschakelde kaartverkooporganisatie (autorisatie van) de betaling door de Klant heeft ontvangen;

–   Is de Overeenkomst via de website van De Muze Noordwijk tot stand gekomen dan wordt de (totstandkoming van de) Overeenkomst via e-mail aan de Klant bevestigd;

–   Is de Overeenkomst telefonisch tot stand gekomen dan vindt geen aparte bevestiging van (de totstandkoming van) de Overeenkomst plaats;

–   Indien geen (autorisatie van de) betaling door de Klant verkregen wordt dan ontvangt de Klant hetzij via e-mail, hetzij via reguliere post bericht van het niet slagen van de betalingstransactie en het niet tot stand komen van de Overeenkomst.

b.   In geval van betaling aan de kassa van De Muze Noordwijk:

–   Indien en zodra de betalingstransactie via een van de in artikel 3.1 sub a. genoemde betalingswijzen volledig is afgerond en het toegangsbewijs aan de Klant is overhandigd;

c.   In geval van betaling middels het inwisselen van Waardecheques:

–   Indien en zodra de Waardecheques en eventuele bijbetaling zijn ontvangen op de wijze als omschreven in artikel 3.2 sub a;

–   In geval tijdens de inwisseling van de Waardecheque blijkt dat de waarde de Waardecheque de waarde van de toegangsbewijzen overstijgt zal worden gehandeld als nader bepaald met betrekking tot iedere Waardecheque in artikel 4.4.

3.3.   Door de Klant geplaatste bestellingen zijn onherroepelijk. Het is niet mogelijk om ten aanzien van voorlopige bestellingen of tot stand gekomen Overeenkomsten wijzigingen aan te brengen.

3.4   De Muze Noordwijk c.q. de door De Muze Noordwijk ingeschakelde kaartverkooporganisatie spant zich in binnen 7 dagen na ontvangst van de volledige betaling de toegangsbewijzen aan de Klant te verzenden. Indien en voor zover de Klant de toegangsbewijzen niet binnen 7 dagen heeft ontvangen wordt geadviseerd ter zake contact op te nemen met De Muze Noordwijk c.q. de door De Muze Noordwijk ingeschakelde kaartverkooporganisatie.

4.0   Waardecheques

4.1   Indien de Klant met betrekking tot zijn bestelling voor toegangsbewijzen wenst te betalen met een Waardecheque dan kan de bestelling zowel telefonisch als aan de kassa van De Muze Noordwijk. In geval van telefonische bestelling dient de Klant te melden dat hij voor de betaling (deels) gebruik wenst te maken van een Waardecheque.

4.2   De Muze Noordwijk c.q. de door De Muze Noordwijk ingeschakelde kaartverkooporganisatie accepteert de Waardecheque uitsluitend indien deze voorzien is van een geldig ordernummer.

4.3.   De Klant is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor de verzending en ontvangst van de Waardecheques. De Muze Noordwijk c.q. de door De Muze Noordwijk ingeschakelde kaartverkooporganisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ter zake het zoekraken van bedoelde Waardecheques.

4.   In geval de Klant gebruik wenst te maken van de podiumcadeaukaart gelden de navolgende voorwaarden:

–   De Klant dient de krascode van de Kaart te verstrekken. Na verificatie en – indien van toepassing – na ontvangst van een eventuele bijbetaling – zal De Muze Noordwijk c.q. de door De Muze Noordwijk ingeschakelde kaartverkooporganisatie de toegangsbewijzen aan de Klant doen toekomen.

–   Indien de waarde van de Kaart de waarde van de toegangsbewijzen inclusief de bijkomende kosten overstijgt zal de resterende waarde voor later gebruik beschikbaar blijven op de Kaart.

5.0 – 5.3  Verblijf in het gebouw

5.1   Gedurende zijn/haar verblijf in het Gebouw dient de Bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van het bezochte Evenement geldende regels van fatsoen te gedragen. De Bezoeker is in dit verband tevens verplicht de door de als zodanig kenbare functionarissen van De Muze Noordwijk gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen. Indien naar het redelijk oordeel van een functionaris van De Muze Noordwijk de Bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de Bezoeker voor het betreffende Evenement de verdere toegang tot het Gebouw worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enig recht op vergoeding van zijn/haar toegangsbewijs geldend kan maken

5.2   Het is de Bezoeker onder meer verboden:

a.   aan derden in het Gebouw goederen en schriftelijk informatie zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;

b.   (huis-)dieren het Gebouw in te brengen;

c.   etenswaren en/of (alcoholische) consumpties in het Gebouw mee te brengen;

d.   naar het oordeel van een functionaris van De Muze Noordwijk gevaarlijke en/of voor de bezoekers hinderlijke voorwerpen of stoffen het Gebouw in te brengen c.q. met zich mee te voeren;

e.   Drugs in het Gebouw mee te nemen en/of te gebruiken;

5.3   In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid zulks vereist, kan de bedrijfsleiding van De Muze Noordwijk inzage verlangen in door de Bezoeker meegevoerde (hand-) bagage. Indien zulks noodzakelijk wordt geacht, kan speciaal daarvoor opgeleid en getraind personeel de Bezoeker bovendien verzoeken mee te werken aan een veiligheidsfouillering. In geval van weigering van medewerking kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Gebouw worden ontzegd zonder dat de Bezoeker enig recht heeft op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.

5.4   Het is de Bezoeker verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van De Muze Noordwijk, foto-, video-, film-, geluids- en andere opnameapparatuur – waaronder uitdrukkelijk (mobiele) communicatieapparatuur met deze functies wordt begrepen-  in het Gebouw bij zich te hebben of genoemde apparatuur zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van De Muze Noordwijk te gebruiken. Telefoontoestellen of andere middelen van draadloze communicatie moeten voor het betreden van het Gebouw buiten gebruik gesteld worden. De als zodanig kenbare functionarissen van De Muze Noordwijk zijn bevoegd om afgifte te vorderen van eventueel aangetroffen apparatuur en deze gedurende het verblijf van de Bezoeker in het Gebouw in bewaring te nemen. Bedoelde functionarissen zijn tevens bevoegd in strijd met het voorgaande vervaardigde audio- en/of audio-visuele opnamen te vernietigen. Bij weigering van medewerking kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Gebouw worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enige aanspraak kan maken op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.

5.5   De Muze Noordwijk behoudt zich het recht voor van het Evenement waarbij de Bezoeker aanwezig is beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken. De Bezoeker zal geen auteursrechtelijk of ander bezwaar maken tegen de gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis als onderdeel van de openbaarmaking en/of verveelvoudiging van genoemde Evenementen.

5.6   Binnen het Gebouw gelden in de daartoe aangewezen ruimten regels inzake het rookverbod. De Bezoeker is gehouden zich aan deze voorschriften inzake het roken te houden. De beheerder van het Gebouw c.q. als zodanig kenbare functionarissen van De Muze Noordwijk zijn  bevoegd bij weigering van medewerking van de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Gebouw te ontzeggen, zonder dat de Bezoeker enige aanspraak kan maken op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.

6.0   Aansprakelijkheid van het Theater

6.1   Het verblijf van de Bezoeker in het Gebouw is voor zijn/haar eigen rekening en risico.

6.2   De Muze Noordwijk is slechts aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of de Bezoeker toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van De Muze Noordwijk en/of zijn functionarissen, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen De Muze Noordwijk verzekerd is, dan wel, naar redelijkheid en billijkheid, verzekerd had behoren te zijn en voor het daarin gehanteerde maximumbedrag. De aansprakelijkheid van het Theater wordt ondermeer uitgesloten voor:

a.   schade tengevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen door De Muze Noordwijk ingeschakelde personen en huurders van (ruimten in) het Gebouw en de door deze derden ingeschakelde personen;

b.   schade tengevolge van het niet opvolgen van door de functionarissen van De Muze Noordwijk gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen;

c.   (gevolg-)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van de evenementen waarop de overeenkomst tussen De Muze Noordwijk en de Bezoeker betrekking heeft;

d.   schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers.

e.   Alle overige indirecte schade

6.3   De Muze Noordwijk is nimmer aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden schade, die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van De Muze Noordwijk. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van De Muze Noordwijk onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot standkomen van de overeenkomst reeds als mogelijkheid te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, waterschade en andere ernstige storingen in het bedrijf van De Muze Noordwijk c.q. in het Gebouw, falen van en schade aan (technische) apparatuur in het Gebouw c.q. met betrekking tot het Evenement, overlijden van een of meer leden van het Koninklijk Huis of situaties van nationale rouw waardoor het Evenement geen doorgang kan vinden, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet-functionerend openbaar vervoer.

7.0   Reclame/ klachten

7.1   Klachten over de uitvoering van de overeenkomst tussen De Muze Noordwijk en de Bezoeker dienen de directie van De Muze Noordwijk via info@demuzenoordwijk.nl binnen veertien  dagen nadat de uitvoering van de overeenkomst heeft plaatsgevonden bij aangetekend schrijven te bereiken. Klachten die na deze termijn worden ingediend worden door De Muze Noordwijk niet in behandeling genomen.

7.2   Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende, niet door De Muze Noordwijk te vermijden c.q. niet aan De Muze Noordwijk toe te rekenen, klachten en omstandigheden, en leiden derhalve nimmer tot enige verplichting tot (schade)vergoeding aan de zijde van De Muze Noordwijk:

a.   klachten en omstandigheden die betrekking hebben op wijzigingen in het programma, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, wijzigingen in de perso(o)n(en) van optredende, in de samenstelling van het programma, annuleringen of verschuivingen van evenementen naar een andere datum;

b.   Klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de kwaliteit van de uitvoeringen van de evenementen waarop de overeenkomst tussen De Muze Noordwijk en de Bezoeker betrekking heeft;

c.   klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers of wederrechtelijke indringers daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest; bij herhaalde overlast of ongemak door bepaalde, nader te identificeren bezoekers zal De Muze Noordwijk het mogelijke verrichten om deze bezoekers in de toekomst zonodig de toegang te ontzeggen;

d.   klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden aan het Gebouw, dan wel op de gevolgen van deze onderhoudswerkzaamheden die redelijkerwijs op dat moment mochten worden verricht;

e.   klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in de zalen van het Gebouw;

f.   klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht voor de Bezoeker, veroorzaakt door (geluids-) opnamen door de media en de naar aanleiding daarvan getroffen technische voorzieningen in de zalen;

g.   klachten en omstandigheden die betrekking hebben op (geluids-) overlast veroorzaakt door gelijktijdig plaatsvindende evenementen, daaronder begrepen noodzakelijke handelingen die dienen ter voorbereiding op deze evenementen, of die op enige andere wijze met deze evenementen samenhangen, in andere ruimten van het Gebouw;

h.   klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de toewijzing en de verdeling van de plaatsen en/of een door omstandigheden noodzakelijke wijziging van het stoelenplan;

i.   klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht op toneel en boventiteling;

j.   klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de aan- of afwezigheid van boventiteling, veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van de technische voorzieningen, dan wel de keuze van De Muze Noordwijk die voorziening al dan niet aan te bieden;

k.   klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak door stakingen van het openbaar vervoer;

l.   klachten omdat de Bezoeker de toegang tot de zaal is ontzegd vanwege de omstandigheden dat het Evenement in deze zaal reeds een aanvang heeft genomen.

8.0   Annulering of wijziging van een Evenement

8.1   Indien en voor zover De Muze Noordwijk en/of de Organisator om welke reden dan ook genoodzaakt is (een) voorstelling(en) van het Evenement te annuleren heeft de Klant aanspraak op restitutie van aantoonbaar betaalde Entreegelden. Restitutie van Entreegelden kan hetzij plaatsvinden via De Muze Noordwijk, hetzij via de organisatie via welke de Klant toegangsbewijzen voor het Evenement heeft gekocht. De Klant zal daarover in zodanig geval tijdig worden geïnformeerd. Eventuele extra kosten zoals – doch niet uitsluitend – ticketkosten, reserveringsverzekering of kosten in verband reeds geboekt vervoer komen uitdrukkelijk niet voor vergoeding door De Muze Noordwijk in aanmerking.

8.2   Indien en voor zover De Muze Noordwijk en/of de Organisator van het Evenement om welke reden dan ook genoodzaakt is de opvoeringsdatum van (een) voorstelling(en) van het Evenement te wijzigen zal de Klant de gelegenheid worden geboden de reeds aangeschafte toegangsbewijzen te gebruiken voor de nieuw vastgestelde opvoeringsdatum/data. Indien voor zover de Klant aangeeft hier geen gebruik van te willen maken heeft de Klant aanspraak op restitutie van aantoonbaar betaalde Entreegelden. Het bepaalde in artikel 8.1 is dan onverkort van toepassing.

9.0   Persoonsgegevens

9.1   Gegevens met betrekking tot de Klant , waaronder de gegevens met betrekking tot de naam, het adres en woonplaats van de Klant, die door De Muze Noordwijk en/of een door De Muze Noordwijk ingeschakeld (voor)verkoopadres worden geregistreerd in verband met de verstrekking van een toegangsbewijs, worden opgenomen in een registratie. Check hiervoor ons privacy statement.

10.0   Intellectuele eigendomsrechten

10.1   Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, het beeldmerk, teksten en muziek van De Muze Noordwijk dan wel het Evenement berusten bij De Muze Noordwijk dan wel de Organisator van het Evenement. Het is de Bezoeker niet toegestaan deze direct of indirecte openbaar te maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of bij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van De Muze Noordwijk en/of de Organisator van het Evenement.

11.0     Overige voorwaarden / regelingen

11.1     Op deze overeenkomst zijn tevens van toepassing de algemene voorwaarden van de Organisator en de algemene voorwaarden van de organisaties via welke de Klant toegangsbewijzen voor het Evenement heeft gekocht.

12.0   Toepasselijk recht / Bevoegde rechter

12.1   Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de Bezoeker en De Muze Noordwijk is Nederlands recht van toepassing.

12.2   Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de Bezoeker en De Muze Noordwijk voortvloeien worden ter uitsluitende berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Bezig met laden